پیمایش

                    •حقيقي

                    •حقوقي

                    • معرفي كتاب

                    • روند ثبت موسسه

                    • اساسنامه تیپ

 

 

 

اساسنامه تیپ

ماده ١: نام ونوع موسسه: ................................................................................

ماده ٢: موضوع موسسه: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ماده ٣: مركز اصلی موسسه: ............................................................................

ماده ٤ : سرمايه موسسه:

ماده ٥: مدت موسسه: از تاريخ .................. بمدت نامحدود

ماده ٦: تابعيت موسسه : تابعيت ايرانی است .

ماده ٧: هيچ يك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه دارای اكثريت عددی نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشكيل ولی ممكن است بنابه دعوت هريك از اعضای هيات مديره يا شركا بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده ٩: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضای هيات مديره مديرعامل يا شركا بوسيله دعوتنامه كتبی يا درج آگهی در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: در صورتی كه كليه شركا در هريك از جلسات مجامع عمومی حضور يابند رعايت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده ١١ :وظايف مجمع عمومی عادی بشرح زير می باشد:

الف - استماع گزارش هيات مديره در امور مالی و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره

ج - تعيين خط مشی آينده موسسه و تصويب آن

د - انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١٢: وظايف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زير است :

الف: تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

ب: افزايش ياتقليل سرمايه موسسه

ج : ورود شريك يا شركا جديد موسسه

ماده ١٣ :تصميمات شركا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددی دارند و در مجمع عمومی عادي طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١٤: هيات مديره موسسه مركب از .......... نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي از بين شركا و يا از خارج انتخاب می نمايد.

ماده ١٥: هيات مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيات مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين می تواند براي اعضای خود سمتهای ديگری تعيين نمايد.

ماده١٦ :..................نماينده قانونی و تام الاختيار موسسه بوده و می تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداری موسسه از هر قبيل انجام تشريفات قانونی حفظ و تنظيم فهرست دارايی موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها و رسيدگی به محاسبات پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه تهيه آيين نامه هاي داخلی اجرای تصميمات مجامع عمومی ادای ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب واگذاری و قبول نمايندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و بطور كلی وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با ساير موسسات و شخصيتهای حقوقی و حقيقی استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص وموسسات و بازكردن حسابجاري و ثابت در بانكها دريافت وجه از حسابهاي موسسه صدور ظهرنويسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزينه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی عليه در تمام مراحل با تمام اختيارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی و تجديد نظر و ديوان كشور انتخاب وكيل و وكيل در توكيل دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمی را كه هيات مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر می باشد.

ماده ١٧: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر است.

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هيات مديره تعيين می كند.

ماده ١٩: هر يك از اعضای هيات مديره می تواند تمام يا قسمتی از اختيارات و همچنين حق امضای خود را به هريك از شركا براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيات مديره می تواند تمام ياقسمتی از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می يابد به استثنای سال اول كه ابتدای آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

ماده ٢١: تقسيم سود: از درآمد موسسه در پايان هر سال مالی هزينه اداری، حقوق كاركنان و مديران استهلاكات ماليات ساير عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخيره قانونی بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت يا محجوريت هريک از شركا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شريك متوفی ويا ولی محجور مي توانند به مشاركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريک ديگر منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣  :انحلال : موسسه مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتي كه مجمع شركا راي به انحلال موسسه دهد يک نفر از بين شركا و يا از خارج موسسه به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢٤: اختلافات حاصله بين شركای موسسه از طريق حكميت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢٥: در ساير موضوعاتی كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ٢٦:اين اساسنامه در ٢٦ ماده تنظيم و به امضاء كليه موسسين موسسه به اسامي ذيل رسيد.

معرفی موسسهنظرات و انتقاداتهمكاري با موسسهتماس با ماجستجوی پیشرفته
            
             
             تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق مي باشد.1393