پیمایش

                    •حقيقي

                    •حقوقي

                    • معرفي كتاب

                    • روند ثبت موسسه

                    • اساسنامه تیپ

 

 

 

روند ثبت موسسه

توضیح مختصر 

در كنار شركتها كه به كار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را كه دارای شخصيت حقوقی می باشد جهت انجام اموری كه جنبه غير تجارتی دارد از قبيل كارهای علمی يا ادبی يا امور خيريه يا خدماتی پيش بينی نموده است ماده يك آيين نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتی موسسه غير تجارتی را چنين تعريف نموده است : مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتی مذكور در ماده ٥٨٤ قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتی است كه براي مقاصد غير تجارتی از قبيل امور علمی يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آنكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .بنابراين ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه كمك های انسانی در قالب شخصيت حقوقی متصور بوده و از اين جهت موسسات غير تجارتی به دوقسمت تقسيم مي شوند:

الف: موسساتی كه مقصود از تشكيل آنها جلب منافع وتقسيم آن بين اعضاي خود نباشد اينگونه موسسات اصطلاحا موسسات غير انتفاعی ناميده می شود كليه فعاليت های اجتماعی از قبيل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سياسی و موسسين آن هنگامی كه در خواست ثبت می نمايند توسط اداره ثبت شركتها مراتب از اداره كل اطلاعات نيروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می گردد.

ب: موسساتی كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادی و تقسيم منافع مزبور بين اعضای خود يا غير باشد اينگونه موسسات موسسات غير تجارتی ناميده می شوند بنابراين فعاليت هايی از قبيل آموزشگاههای علمی و فنی و كلاس های زبان و مدارس غير انتفاعی و موسسات گاز رسانی يا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد ديگر در زمينه های فوق در قالب موسسات غيرتجارتی متصور می باشد و موسسين بايد پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری:

١-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شركتها وتكميل و امضا توسط شركا ( بر طبق نمونه پيوست)

٢- تنظيم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا

٣-تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه

٤-فتوكپی شناسنامه شركا

٥-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم

٥ -١-حداقل وجود دو نفر شريك در موسسه الزامی است.

٥-٢-قيد سرمايه به هر ميزان در موسسه مجاز می باشد.

٥-٣-امضای مدير شعبه و فتوكپی شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتی كه شركت شعبه داشته باشد الزامی است.

روش ومراحل ثبت موسسه:

١-تکمیل فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شركا

٢-تکمیل فرم صورتجلسه موسسين و امضا توسط شركا

٣-تنظيم و امضای كليه صفحات اساسنامه توسط شركا

٤-چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد ( توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانيا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب يكی از اسامی پيشنهادی صادر می نمايد.

٥-پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از برسی اوليه با توجه به موضوع فعاليت موسسه چنانچه نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح داشته باشد عندالزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی مي شود.

٦-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) مميز ثبت شركتها بشرط عدم وجود نقص مدارك متقاضی را جهت پرداختن حق الثبت به حسابداری راهنمايی و مسئول حسابداری با توجه به سرمايه موسسه و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ايران هدايت و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائه فيش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می كند و مميز مربوطه دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شركتها مراجعه می نمايد.

٧-پيش نويس آگهی تاسيس تهيه شده پس از امضای رئيس اداره ثبت شركتها و تايپ آگهی مربوط متقاضی مجددا به قسمت ثبت شركتها مراجعه و پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذيل ثبت دفتر(اصالتا يا وكالتا) امضا اخذ مينمايد و سپس يك نسخه از مدارك ( اساسنامه، صورتجلسه، تقاضانامه) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها می باشد به متقاضی تسليم مي گردد و متقاضی به دبيرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحويل داده يك برگ آگهی تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين المللي برده و پس از تعيين مبلغ جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند پس از امضای نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها در اين مرحله آگهی صادر و دو نسخه تايپی به متقاضی تحويل می گردد يك نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نسخه ديگر همراه فيش پرداختی به قسمت دايره آگهی ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده می شود. در اين مرحله كار ثبت موسسه پايان يافته است.

 

معرفی موسسهنظرات و انتقاداتهمكاري با موسسهتماس با ماجستجوی پیشرفته
            
             
             تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري طلايه داران نور آفاق مي باشد.1393